Category: Phong thủy

Phong thủy là một học thuyết tâm linh có ảnh hướng lớn đến cuộc sống sinh hoạt. Đó là một trong những hình ảnh mang tính tư duy trìu tượng, đời sống hoạ phúc và đời sống của con người.