Category: Tình cảm

Tình cảm là hằng loạt các thái độ thể hiện sự rung cảm của con người với con người. Con người với đối với sự vật khác và hiện tượng có liên quan tới như cầu và động cơ của họ. Bằng những giác quan để thể hiện điều đối diện.